Samenwerking met partners in de regio en lokaal:

Vergoeding van zorg voor jeugd (gemeente) en volwassenen (zorgverzekeraar) kan alleen plaatsvinden na een rechtsgeldige verwijzing;  Een rechtsgeldige verwijzing voor jeugdzorg en volwassenenzorg wordt meestal gedaan door de
huisarts; soms ook (bij jeugdzorg) door kinderarts, GGD, wijkteams of het consultatie-adviesteam van de gemeente waar de cliënt woont. Bij het intake gesprek wordt altijd met de cliënt besproken dat er terugrapportage naar de huisarts plaatsvindt ; deze terugrapportage bevat informatie over het starten van de behandeling, (globale) informatie over de inhoud van de behandeling en- na afronding van de behandeling -eveneens informatie over een al dan niet succesvol verloop.

Behandeleffecten en cliëntervaringen over het verloop en de voortgang van de behandeling worden altijd gemeten tijdens de behandeling , door de doelen die bij de start (SMART) zijn geformuleerd te evalueren met gestandaardiseerde vragenlijsten (vanuit de ROM) . In de praktijk betekent dat concreet het volgende: na de intake en start van de behandeling - na 3 vervolgsessies, voorafgaand aan de 4e behandelsessie wordt een evaluatiemoment ingelast (per e-mail) ; met behulp van de uitkomsten van deze tussentijdse evaluatie kunnen de gevolgde behandeling en de vervolg- doelen worden bijgesteld.

Bij een doorverwijzing naar de SGGZ wordt –in overleg met de cliënt- informatie verstrekt over het verloop van de behandeling in de basis ggz, de reden van doorverwijzing en een verslag van de gevolgde behandeling. Dit verslag wordt eerst “”in concept”” naar de cliënt gestuurd en pas –na goedkeuring- doorgestuurd naar een vervolgbehandelaar.

Behandelplan

1

Intakegesprek

Na het Intakegesprek heeft u de keus eerst na te denken of u verder wilt gaan met een behandeling;
U kunt altijd besluiten om te kiezen voor een andere praktijk/een andere behandelaar, indien u b.v. geen "klik" voelt met de behandelaar; mocht u besluiten een andere hulpverlener te kiezen, dan wordt alleen een z.g. "onvolledig" traject in rekening gebracht.

2

behandelovereenkomst

Behandeleffecten en cliëntervaringen over het verloop en de voortgang van de behandeling worden altijd gemeten tijdens de behandeling , door de doelen die bij de start (SMART) zijn geformuleerd te evalueren met gestandaardiseerde vragenlijsten (vanuit de ROM) . In de praktijk betekent dat concreet het volgende: na de intake en start van de behandeling - na 3 vervolgsessies, voorafgaand aan de 4 e behandelsessie wordt een evaluatiemoment ingelast (per e-mail) ; met behulp van de uitkomsten van deze tussentijdse evaluatie kunnen de gevolgde behandeling en de vervolg- doelen
Indien u kiest voor een vervolg, dan vult u samen met de behandelaar onderstaande behandelovereenkomst in.

3

korter traject 

Mocht tijdens een afgesproken behandeltraject worden overeengekomen dat u een korter traject nodig heeft, dan wordt de behandeling afgerond, met een afspraak voor een evaluatie/nazorg afspraak; dit kan een persoonlijke afspraak of een e-mail/telefonisch consult zijn.

4

evaluatiemoment/nazorg 

Na afloop van een behandeling wordt met cliënt altijd een extra evaluatiemoment/nazorg afspraak ingepland, (meestal per mail of per telefoon). Dit kan zijn een, twee of drie maanden, na de laatste afspraak.